Založiť webovú stránku alebo eShop
VZN‚ Tlačiva

Všeobecne Záväzné Nariadenia obce                                                                           

vzn 1-2016 o miestnych daniach a miestnych poplatkoch 

vzn 2-2016 o nakladani s komunalnymi a stavebnymi odpadmi 

vzn o chove držani a ochrane psov.pdf (50 KB) 

vzn o ochrane verejného poriadku.pdf (52 KB) 

vzn o verejnom obstaravani.pdf (32 KB) 

 

Prijaté dokumenty

plán núdzového zasobovania pitnou vodou.pdf (49 KB) 

povodňový plán zách. prác obce Lúčka.pdf (430 KB) 

prevadzkovy poriadok pohrebiska obce Lúčka.pdf 

interná smernica o vedeni pokladne.pdf (139 KB)   

PHSR obce Lúčka.pdf (4569 KB) 

 

Rozpočty obce

rozpočet na rok 2007.pdf

rozpočet na rok 2008.pdf

rozpočet na rok 2009.pdf

rozpočet na rok 2010.pdf

rozpočet na rok 2011.pdf   

rozpočet na rok 2012.pdf

rozpočet na rok 2013.pdf 

rozpočet na rok 2014.pdf 

rozpočet na rok 2015.pdf 

rozpočet na rok 2016.pdf 

rozpočet na rok 2017.pdf 

Zaverečný účet

záverečný účet za rok 2011 .pdf 

záverečný účet za rok 2012.pdf  

záverečný účet za rok 2013.pdf  

záverečný účet za rok 2014.pdf  

záverečný účet za rok 2015.pdf  

záverečný účet za rok 2016.pdf 

Tlačiva

oznamenie prevod prav k nehnutelnosti.rtf (23 KB) 

splnomocnenie a čestne vyhlasenie.doc (28 KB)  

obec Lúčka žiadosť o poskytnutie informacií.doc (63 KB)   

žiadosť na výrub dreviny  

dohoda o kompostovaní 

karta psa  

Stavebné konanie

SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV

01. žiadosť o vydanie stavebného povolenia 

02. žiadosť o povolenie vodnej stavby, studne 

03. žiadosť o predlženie platnosti stavebného povolenia 

04. žiadosť o predlženie lehoty výstavby (2012 KB) 

05. žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením 

06. žiadosť o vydanie rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby 

07. žiadosť o povolenie  odstránenia stavby.doc (2036 KB) 

08. žiadosť o povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu 

09. ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác.doc (2025 KB) 

10. ohlásenie drobnej stavby.doc (141 KB) 

11. ohlásenie jednoduchej stavby.doc (2025 KB) 

12. návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.doc (2040 KB) 

13. návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby.doc (2045 KB) 

14. návrh na povolenie zmeny v užívani stavby nespojenej so zmenou.doc (2021 KB) 

15. žiadosť o vydanie súpisného čísla.doc (129 KB) 

16. žiadosť o povolenie reklamného a informačného zariadenia.doc (2003 KB)   

 

 

TOPlist
Tvorba webových stránok na PageRide.com  |  Nahlásiť protiprávny obsah!  |   Mapa stránok